Polityka zwrotów

Reading Time: 2 minutes
  1. Torbasmaku.pl informuje, że z uwagi na krótki termin przydatności do spożycia Produktu – na podstawie art. 38 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Klientowi nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi. 
  2. Poniżej uregulowano umowne prawo odstąpienia od Umowy zastrzeżonym dla obu stron tej umowy, to jest dla Torbasmaku.pl oraz dla Klienta. 
  3. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wymagane jest, pod rygorem nieważności, wysłanie skanu podpisanego oświadczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@torbasmaku.pl.
  4. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od całości Umowy bez podawania przyczyny w terminie do godziny 12:00 najpóźniej na 2 Dzień roboczy przed dniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia wskazanym w przyjętym Zamówieniu, a w przypadku niedochowania ww. terminu odstąpienie jest skuteczne na przyszłość, w zakresie Usługi od 2 Dnia roboczego licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. 
  5. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczeniu, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. 
  6. Torbasmaku.pl przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 3 Dni roboczych przed dniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia wskazanym w przyjętym Zamówieniu.
  7. Termin do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
  8. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu.
  9. Umowne prawa odstąpienia, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu mają charakter dodatkowy, dobrowolny i nie wyłączają, nie zawieszają ani nie ograniczają innych praw Klienta przewidzianych przepisami prawa. 
  10. Jeżeli Klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy w całości bądź części, Torbasmaku.pl zwróci pieniądze w 14-dniowym terminie liczonym od dnia skutecznego odstąpieniu od umowy.
Strona główna
Ikonka fasolek

Masz pytania?

Nasze Biuro Obsługi jest do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku!

Biuro obsługi - ikonka

Biuro obsługi

+ 48 783 073 073
Czynne w godzinach 7:00-16:00
Dział dietetyki - ikonka

Dział dietetyki

+ 48 669 260 008
Czynne w godzinach 7:00-16:00
Dział logistyki - ikonka

Dział logistyki

+ 48 607 132 111
Czynne w godzinach 7:00-16:00

lub pisz na adres mailowy: bok@torbasmaku.pl

0