REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Jaka to kaloryczność?”

Reading Time: 6 minutes

§1 Postanowienia Ogólne


1. Organizatorem Konkursu jest Torba Smaku Sp. Z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod:
90-349) przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego nr 22/24, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000819062, NIP 7282842043, REGON 385079279, strona internetowa:
www.torbasmaku.pl (zwany dalej Organizatorem), e-mail Konkursu:
marketing@torbasmaku.pl. dalej zwany „Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie
w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 17.04.2024 r., a kończy się dnia 24.04.2024 r. o
godz. 23:59 czasu polskiego.


§2. Uczestnicy i zasady Konkursu


1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art.
2 2 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyra-
ziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Kon-
kursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiada konto w serwisie Instagram,
e) wykona Zadanie Konkursowe.
3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki
określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i
pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organi-
zowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie
najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wy-
mienionych osób.
5. Celem wzięcia udziału w konkursie jest odpowiedź na pytanie jaka jest war-
tość kaloryczna (w kcal) dania ze zdjęcia konkursowego, udzielona w czasie tr-
wania konkursu. Zadaniem konkursowym jest dodanie przez Uczestnika ko-
mentarza, pod postem konkursowym, w którym Użytkownik poda wartość kalo-
ryczną dania w kcal.
6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie
Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Kon-
kursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Facebook;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;
d) naruszają regulamin serwisu Facebook;
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe,
treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicz-
nym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych


1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać
jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szc-
zególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkurso-
wego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie
Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie
była wcześniej publikowana.
3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z
chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w
Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a
nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącz-
nej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach
eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprogra-
ficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwa-
lono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplar-
zy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b –
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunika-
cyjnych i informatycznych.


§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców


1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator po-
woła 3 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Kon-
kursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podej-
mowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w za-
kresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uc-
zestników, którym przyznane zostaną Nagrody. Decyzje Komisji są ostateczne,
co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z pr-
zepisów prawa.
2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych pr-
zez Uczestników odpowiedzi i wyłoni Zwycięzców. Uczestnik Konkursu, który
będzie najbliżej odpowiedzi prawidłowej na zadane pytanie wygrywa Konkurs
(dalej Zwycięzca), w przypadku dwóch lub więcej odpowiedzi będących najb-
liżej prawidłowej odpowiedzi decyduje kolejność udzielania odpowiedzi (wygry-
wa pierwsza w kolejności zgłoszeń odpowiedź).
3. Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie nagroda w postaci 3 dar-
mowych dni diety. Darmowe dni zostaną przypisane Zwycięscy przez BOK.
Wszyscy inni niż Zwycięzca Konkursu Uczestnicy Konkursu, których odpowiedź
będzie się mieścić w przedziale +/- 100 kcal względem odpowiedzi prawidłowej
otrzymają nagrodę w postaci kodu rabatowego na produkty Organizatora w wy-
sokości 25% od 1 dnia diety, z wyłączeniem diety klasycznej 3p.  Kod ra-
batowy, o którym mowa powyżej, nie łączy się z innymi promocjami i rabatami
oferowanymi przez Torbę Smaku, a ważność obowiązuje do dnia 30.04.2024
r.

4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na pods-
tawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwy-
cięzców najpóźniej w dniu 25.04.2024 r. po godz. 23:59.
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez
zamieszczenie Zwycięzców wskazując nazwę ich profilu, w profilu Torba Smaku
Catering Dietetyczny w serwisie Facebook najpóźniej dnia 25.04.2024r. Ponad-
to informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy w wiado-
mości prywatnej w serwisie Facebook przez Organizatora.
7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organiza-
torowi w ciągu 5 dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości prywat-
nej o wygranej, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szc-
zególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu do wysyłki. W przypadku
nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7
powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa
wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi
Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z nie-
podania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub po-
daniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
9. Fundatorem Nagród jest Organizator.
10. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trze-
cią.
11. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody
składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
12. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz.
13. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
14. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagro-
dę pieniężną.


§5. Dane Osobowe


1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z
organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres Torba Smaku Sp. z
o.o. z siedzibą w Łodzi (kod: 90-349) przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienie-
ckiego nr 22/24, oraz na adres e -mail marketing@torbasmaku.pl. Podstawą pr-
zetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja um-
owy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie
rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu)
niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrze-
nia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia
o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek ud-
ziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfika-
cyjnych, adresowych.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po
jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaś-
nięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie
dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzo-
no Konkurs.
5. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przet-
warzania, prawo do przenoszenia danych.
6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczest-
nik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na
adres e-mail marketing@torbasmaku.pl.
7. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi poczto-
we, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i
podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczegól-
ności jak KAS, organy ścigania.
8. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowa-
niu.


§ 6. Reklamacje


1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z
dopiskiem „Reklamacja: Konkurs ” na adres e-mail: marketing@torbasmaku.pl
związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po
zakończeniu Konkursu.
2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestni-
ka oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na re-
klamacje.
3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację
listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym rekla-
mację.
4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie
wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze
postępowania sądowego.
§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.04.2024 r.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy
o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. i nie podlega regułom za-
wartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości pr-
zesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z
przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie
torbasmaku.pl za pośrednictwem wskazanego linku na fanpage na Facebook
Torba Smaku Catering Dietetyczny.
5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubow-
nego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowad-
zeniem Konkursu.
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i
rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, pr-
zeprowadzany ani popierany przez serwis Facebook ani z nim związany.

8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest
Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z od-
powiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o
dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane
wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących prze-
pisów prawa.

Strona główna
Ikonka fasolek

Masz pytania?

Nasze Biuro Obsługi jest do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku!

Biuro obsługi - ikonka

Biuro obsługi

+ 48 783 073 073
Czynne w godzinach 7:00-16:00
Dział dietetyki - ikonka

Dział dietetyki

+ 48 669 260 008
Czynne w godzinach 7:00-16:00
Dział logistyki - ikonka

Dział logistyki

+ 48 607 132 111
Czynne w godzinach 7:00-16:00

lub pisz na adres mailowy: bok@torbasmaku.pl

0